Οι εγγραφές των μαθητών ΕΠΑΛ για το επόμενο σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους, δηλαδή φέτος εντός της προθεσμίας από 21.06.2016 έως και 30.06.2016.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών:

  1. Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου ή επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης από το σχολείο όπου φοιτούσε ο μαθητής.
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία ταυτότητας του μαθητή.
  3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του μαθητή.
  4. Αίτηση-δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για τον τομέα ή την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει (δίνεται έντυπη αίτηση-δήλωση και συμπληρώνεται στο σχολείο).
  5. Βεβαίωση του εργοδότη ή αν πρόκειται για μαθητή που απασχολείται σε δική του επαγγελματική εργασία, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων.

(Κατα εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, δηλαδή απο 01.09.2016 μέχρι 12.09.2016, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας).

Αφήστε σχόλιο