Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ τα έγγραφα που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021, όπως εκδόθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του ΙΕΠ.
Τα εν λόγω σχετικά με τα ΕΠΑΛ έγγραφα είναι προσβάσιμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου

http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/epa-l